Soutěž

Předpokládáme, že účelem vaší návštěvy na těchto webových stránkách původně nebylo soutěžit, ale dozvědět se, s jakými finančními prostředky vaše obec či město hospodaří a na co je vynakládá. Pokud se vám naše netradiční forma prezentace obecních rozpočtů líbila, znamená to, že cesta, kterou jsme se vydali, je správná a má cenu v ní pokračovat. Ačkoliv jsme dlouho tvrdě pracovali (a stále pracujeme) a snažili se (a stále se snažíme) obsáhnout všechny důležité oblasti a vymyslet pro ně klipy tak, aby byly co nejkratší, co možná nejsrozumitelnější a pokud možno i vtipné, naše studnice nápadů není bezedná. A to je šance právě pro vás. Staňte se „spolutvořiteli“ těchto webových stránek a získejte navíc i zajímavou odměnu. Pošlete nám návrh scénáře pro již existující kapitoly, nebo vymyslete scénář pro kapitolu, na kterou jsme zapomněli, nebo nám nepřipadala příliš důležitá a my každé čtvrtletí tři z vás odměníme. A protože naše webové stránky nejsou úplně tradiční a teprve budou muset zabojovat o své místo na výsluní (snad budeme úspěšní), rozhodli jsme také v rámci odměn podpořit spíše neotřelé značky se zřejmým potenciálem, stát se celosvětově známými. A začneme u #FURTPLNEJ. Pokud budete mezi třemi nejlepšími (už se těšíme až budeme vybírat z vašich scénářů), získáte poukazy na nákup produktů v e-shopu furtplnej.cz v hodnotách 3000 Kč, 2000 Kč a 1000 Kč. A ujíždět na #FURTPLNEJ určitě stojí za to.

Pravidla soutěže

Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže je společnost Město v kostce s.r.o., se sídlem Sukova 1079, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov, IČO: 13978721, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, C 47968 (dále jen „společnost“).

Podmínky účasti v soutěži

Soutěž probíhá výlučně na základě těchto Podmínek soutěže a všeobecně platných právních předpisů České republiky. Podmínky soutěže jsou, po jejich schválení účastníkem, pro účastníka závazné. Mohou být změněny jen písemnými dodatky, které budou k dispozici na stránce pořadatele soutěže. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a jakékoli další osoby, které se podílely na vývoji nebo organizaci této soutěže a dále osoby těmto osobám blízké ve smyslu § 22 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Doba trvání soutěže

Soutěž se koná v době od 15.2.2024 (00:01 hod) do 30.6.2024 (24:00 hod).

Účast v soutěži

Účast v soutěži je bezplatná a nezávislá na nákupu služeb od společnosti Město v kostce s.r.o.. Účastnit se soutěže vícekrát je povoleno. Chcete-li se zúčastnit Soutěže a získat některou z uvedených výher, musíte odeslat návrh scénáře na email info@mestovkostce.cz. Formát návrhu scénáře není stanoven. Můžete tak svůj návrh odeslat v textovém (např. Word), obrazovém (např. PowerPoint), nebo jiném formátu. Odesláním Vašeho scénáře souhlasíte s jeho použitím společností Město v kostce s.r.o. a udělujete tak společnosti nevýhradní a bezúplatnou licenci k užití Vašeho scénáře k jakémukoliv účelu, bez jakéhokoliv teritoriálního omezení, a to na dobu trvání majetkových práv. Společnost je rovněž oprávněna scénář neužívat. Společnost je dále oprávněna, nikoliv však výlučně, použít scénář zejména pro tvorbu animovaných videí, upravit jej dle svého uvážení, rozmnožit, umožnit třetím osobám užívat videa vzniklá na motivy Vašeho scénáře, poskytnout sublicenci ke scénáři třetím osobám apod. Odesláním scénáře na email info@mestovkostce.cz souhlasíte s podmínkami s užíváním díla společností Město v kostce s.r.o. a s Podmínkami soutěže.

Vyhlášení výherce soutěže

O výherci soutěže bude rozhodovat porota složená z jednatelů společností Město v kostce s.r.o. a Artware s.r.o.. Porota bude rozhodovat na základě originality, vtipnosti a realizovatelnosti animovaného klipu, který by měl být vytvořen na základě zaslaného návrhu scénáře. Výherci soutěže budou určeni a jejich emailová adresa následně zveřejněna na webových stránkách www.mestovkostce.cz a na sociálních sítích společnosti Město v kostce s.r.o. (Facebook, X, Instagram, TikTok). Přihlášením se do soutěže jako účastník souhlasíte se zveřejněním emailu, ze kterého byl zaslán některý z vítězných scénářů vybraných porotou. Společnost neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře z důvodů nezaviněných společností, případně z důvodu vyšší moci apod.

Výhra

Výhrami v soutěži jsou dárkové poukazy do e-shopu www.furtplnej.cz v hodnotách 3000 Kč, 2000 Kč a 1000 Kč. Ty budou výhercům po vyhodnocení soutěže zaslány na emailové adresy, z kterých byly vítězné návrhy scénářů odeslány, nejpozději do 31.7.2024. Účastí v soutěži nevzniká na výhru právní nárok. Výsledky soutěže jsou konečné a nedá se proti nim odvolat. Výhru nelze právně vymáhat. Když nebude možné výhru předat výhercům tak, jak to popisují pravidla soutěže, nárok na výhru zanikne.

Závěrečná ustanovení

Veškeré informace o soutěži mohou účastníci získat kontaktováním pořadatele, a to zasláním zprávy elektronickou poštou na adresu kontaktní osoby pořadatele, tj. info@mestovkostce.cz.  Odpovědi se budou poskytovat zpravidla do 3 pracovních dní. Pořadatel není odpovědný za jakoukoli škodu, kterou účastník případně utrpí účastí v této soutěži, nebo prostřednictvím výhry. Případné spory, nebo nesouhlas vyplývající z této soutěže, které se nepodaří vyřešit jednáním mezi stranami, může účastník předložit příslušnému soudu. Společnost má právo bez jakékoliv náhrady tuto soutěž kdykoliv ukončit, případně změnit nebo doplnit její pravidla. Nová pravidla pak platí ode dne zveřejnění na webových stránkách www.mestovkostce.cz. Tato pravidla platí po dobu jejich uveřejnění na webových stránkách www.mestovkostce.cz.
V Litvínově dne 11.2.2024
Společnost Město v kostce s.r.o.